top of page

ע"י ריקודין והמחאת כף אל כף, נמתקים כל הדינים 

רבי נחמן מברסלב

ריקודין והמחאת כף נמשכים מהרוח שבלב כי ע"י שמחת הלב הוא מרקד ומכה כף אל כף, וזה מה שכתוב "לבו נשא את רגליו", היינו ע"י הרוח שבלב באים הריקודים. הרוח שבלב היא נקודת הצדיק שבלב (דהיינו הנקודות והרצונות הטובים שבאדם) שרוצה לעשות רצון ה' ולהתרחק מכל מיני כיעור שבעולם ובפרט מהגאווה שהיא שורש כל החטאים, שמביאה לידי לשון הרע ומחשבות לא טובות על הפרט ועל הכלל, ועל ידי זה, גורם לעצמו מיתת הלב, היינו מכסה בחומות על נקודת הצדיק שבלב (הנקודות הטובות שבאדם). כשנקודה זו כבויה ומכוסה אין ביכולתו להתעורר לעשות רצון ה' ולסור מרע באמת.
העצה היעוצה על כך היא ריקודין והמחאת כף המעוררים את הלב וממשיכים לתוכו שמחה (והעיקר שיהיה לשם שמים) וכך יתנער ממנו כל הרע ויעורר את הלב וימשוך לתוכו שמחה באמת.

 

ריקודים והמתקת הדינים
מאת הרב שמואל שטרן - ראש ישיבת 'נחלי נצח'


אמר רבינו (חיי מוהר"ן ש"מ): "העולם עוד לא טעמו אותי עדיין. אילו היו שומעים רק תורה אחת שאני אומר עם הניגון והריקוד שלה, היו כולם בטלים בביטול גמור"
.
הבעטליר (הקבצן) השביעי המובא שסיפורי מעשיות (המעשה משבעת הבעטלירס) שהיה בלא רגליים מרמז על המשיח, כי התיקון האחרון לפני הגאולה הוא תיקון הרגלין, עיקבתא דמשיחא, שהוא העקב ששם אחיזת הנחש (היצר הרע), והבעטליר השביעי על ידו יתוקן עניין הרגלין בשלמות.
.
וזהו שעתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים לעתיד לבוא בגאולה, כי התיקון האחרון יהיה המחול והריקודים, שהוא סוד הבעטליר השביעי המרקד במהירות גדולה כל כך עד שרגליו אינן נוגעות בארץ ואינן נראות כלל. כי הריקוד שלו אינו נראה ומתגלה עכשיו, כי בריקוד הזה ישיגו השגות נפלאות, כי הוא נמשך מהריקוד של הגאולה השלמה לעתיד לבוא, והוא עדיין לא מתגלה. בזה אפשר לבאר מדוע רבינו לא סיפר את המעשה של הבעטליר השביעי, כי שם מונח סוד הגאולה, ועדיין לא הגיעה הזמן...
.
אמר עוד רבינו (חיי מוהר"ן קנ"ז): "אנחנו דומין כמו מי שמנגן והעולם מרקדין ומי שאינו מבין ושומע את הניגון היא פליאה בעיניו מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדים. כך היא פליאה אצל העולם על מה אתם רצים אחריי..."

כיצד הריקוד ממתיק את הדין?

כתוב בספר ליקוטי מוהר"ן תורה י`- כשיש חס ושלום דינים על ישראל על ידי ריקודים והמחאת כף אל כף נעשה המתקת הדינים. בליקוטי הלכות של רבי נתן מובא כי כשאיש ישראלי זוכה להיות בשמחה כל כך עד שמתחיל לרקד, בזה מעלה את הרגלין מהקליפות. הרי ידוע שעיקר אחיזת הקליפות הוא ברגליים ולכן קשה לרקוד כי הן אוחזות ברגליים ולא נותנות להן להתרומם. וכתב רבינו הקדוש בתורה קס"ט שבעת דין וצרה ח"ו אי אפשר לרקד, כי אי אפשר להגביה הרגליים שנעשות כבדות בשעת התגברות הדינים.
.
אמנם על ידי הריקוד אפשר להמתיק הדינים, כמו שאמר רבינו בליקו"מ חלק ב` תורה פ"א: "כשאדם משמח עצמו בשימחה של מצווה, והשימחה גדולה עד שנוגעת עד רגליו, היינו שמרקד מחמת השימחה, הרגליים נתעלים לבחינת לב על ידי השמחה שבלב כי השימחה מעלה אותם וזהו הריקוד שמעלה רגליו בכל פעם כי הן עולות מהקליפות ע"י הריקוד לבחינת לב, ובזה נמתקים הדינים."
.
בתורה מ"א מסביר רבינו עוד את העניין, שהריקודים הם ע"י הברכיים, וצריך להבריח מן הרגליים את אחיזת החיצונים (הקליפות), וכששותה `יין המשמח`, אז הוא רוקד וכך יורדות הגבורות מהלב, ששם שורש הדין, כי אין הדין נמתק אלא בשורשו שהוא בלב, ולכן ע"י שמחת הלב אפשר לגרש את החיצונים ובפרט כאשר מרקדים מרוב השימחה.
.
אמנם כאשר הריקוד אינו בקדושה, אלא מרקד בהתלהבות היצר, אז נקרא `יין המשכר` וההתלהבות הזו נקראת אש זרה - שזה היה החטא של נדב ואביהוא הבנים של אהרון שהקריבו אש זרה שלא הייתה רצון השם.
.
מעתה יובן הנכתב בתורה י` שע"י ריקודים נעשה המתקת הדינים. כי הריקוד ממשיך את הגבורות משרשם שבלב אל הרגליים, בחינת "ליבו נשא את רגליו", ומגרש את החיצונים משם, ואז מתפשטת הקדושה בכל קומת האדם. ומה שנעשה בעולם הזה בשעת הריקוד, כך גם נעשה בשמיים בעולמות העליונים.
.
ואכן רבינו הקדוש קיים הדברים למעשה, כמובא בספר חיי מוהר"ן קט"ז: "בשנת תקס"ג בחתונת ביתו הצדקת שרה, אחר שסיים לומר תורה מ"ט לביטול גזירת הפונקטין (שרצו הגויים לקחת ילדי ונערי ישראל לצבא לשמד), היה מרקד הרבה מאוד עם ביתו הכלה. (כך נהגו ועדיין נוהגים במקומות מסוימים בחסידות שהאבא רוקד לפני ביתו הכלה) ומי שלא ראה ריקודים שלו לא ראה טוב מימיו כי אף על פי שזכינו לראות כמה צדיקים שהיו רוקדים לפני הכלה, אבל ריקודים כמו שלו לא נראו עוד. וכל מי שעמד שם בוודאי היה לו הרהור תשובה אמיתי על כל פשעיו. וגודל ההתעוררות וההתלהבות של כל האנשים שעמדו שם בשעת הריקוד אי אפשר לבאר ולצייר זאת בכתב. באותה השנה היה מרקד כמה פעמים, בשמחת תורה, בשבת חנוכה ובפורים, ואחר כך בחתונה הנ"ל, ואמר בעצמו "השנה רקדתי הרבה". וזה היה מחמת שבאותה השנה נשמעו הגזירות שקורין פונקטין ועל זה רקד כמה פעמים כי על ידי הריקודין ממתיקין הדינים ומבטלים גזירות."

יהי רצון שנזכה להמתקת הדינים ולריקוד האמיתי בגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.

bottom of page